Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

SoManyTimesITryToForget
3972 f9fa 390
Agnieszka Osiecka do ...
Reposted fromEmisja Emisja viagwiazdeczka gwiazdeczka

November 11 2017

SoManyTimesITryToForget
1459 28bb 390
Reposted fromNajada Najada viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
SoManyTimesITryToForget
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromallay allay viacitiesofnight citiesofnight

November 06 2017

SoManyTimesITryToForget
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski 'Pamiętnik'
Reposted frommyrla myrla viavstane vstane

October 24 2017

SoManyTimesITryToForget
8465 dd36 390
Reposted fromnyaako nyaako viacitiesofnight citiesofnight

October 23 2017

SoManyTimesITryToForget

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaclerii clerii
SoManyTimesITryToForget
4487 8923 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamuladhara muladhara
SoManyTimesITryToForget
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaiga-xvl iga-xvl
SoManyTimesITryToForget
3290 c8ee 390
J. Borszewicz
SoManyTimesITryToForget

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— T. Konwicki
Reposted fromoblivions oblivions viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
SoManyTimesITryToForget
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

October 15 2017

SoManyTimesITryToForget
3303 a5c6 390
J. Borszewicz „Pomroki”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
SoManyTimesITryToForget
0723 c55b
Reposted frommeem meem viakoloryzacja koloryzacja

October 12 2017

SoManyTimesITryToForget
1930 b7bc 390
Reposted fromverronique verronique viaharridan harridan
SoManyTimesITryToForget
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaciarka ciarka
SoManyTimesITryToForget

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viacitiesofnight citiesofnight

October 10 2017

SoManyTimesITryToForget
8316 c60e 390
Reposted frombeatkazz beatkazz viakoloryzacja koloryzacja
SoManyTimesITryToForget
Życie rozłoży Cię na łopatki, jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakoloryzacja koloryzacja
SoManyTimesITryToForget

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl